Üyelik Sözleşmesi

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Bankası Kuleleri Apt. No:14/1 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim TOPKAPI Danışmanlık Elektronik Hizmetler Paz. ve Tic. A.Ş. (“TOPKAPI”) ve ÜYE arasında www.pazarama.comwww.pazaramatatil.com ve mobil uygulamanın (Platform) kullanımına ilişkin esas ve koşullar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

TOPKAPI ve ÜYE bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

MADDE 1- TANIMLAR

ÜYE: TOPKAPI tarafından Platform’un kullanıma sunulacağı web sitesi veya uygulamaya işbu Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde üye olan herhangi bir gerçek kişidir.

MAXİMUM MOBİL UYGULAMASI: Platform’u barındıran, Apple Store, Google Play Store, Huawei AppGallery gibi uygulama marketlerinden indirilebilen ve tüm hakları Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye ait mobil uygulamadır.

MOBİL CİHAZ: Platform’a ulaşmak için cep telefonu, tablet PC, akıllı saat gibi mobil ağın sunduğu hizmetlerden yararlanan cihazlardır.

PLATFORM: Üyeler’in Platform Hizmetleri’nden faydalanabileceği TOPKAPI’ya ait aralarında www.pazarama.com ve www.pazaramatatil.com'un da bulunduğu internet siteleri ile mobil uygulamaları veya özel sanal sayfayı ifade eder.

SATICI: TOPKAPI ile yaptığı anlaşma kapsamında Platform’da çeşitli ürün ve/veya hizmetleri  satışa arz eden tüzel ya da gerçek kişilerdir.

PLATFORM HİZMETLERİ: Satıcılar tarafından Platform üzerinde Üyeler’in kullanımına sunulmuş veya ileride sunulacak olan çeşitli ürün ve/veya hizmetleri ifade eder.

MADDE 2 – SÖZLEŞME’NİN KONUSU, AMACI ve KAPSAMI

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusunu, Platform’un ÜYE tarafından kullanılmasına ilişkin esas ve koşullar ile tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.

2.2. Sözleşme’nin ÜYE tarafından kabulü ile ÜYE Platform’da yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve üyelere yönelik her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş olmaktadır.

2.3. TOPKAPI, Platform’u işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.4. Sözleşme uyarınca ÜYE, Platform’a üye olarak Platform Hizmetleri’nden faydalanmak istemektedir.

2.5. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Platform’un kullanım koşullarını kapsamaktadır. TOPKAPI, Platform’da ÜYELER’in kullanımına sunulmuş olan veya ileride sunulacak olan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı/sağlayıcısı konumunda olmayıp ÜYE ile Satıcı arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. TOPKAPI, ÜYE ile Satıcı arasındaki ilişkiye hiçbir şekilde taraf değildir ve bu ilişkiden kaynaklanan hususlarda sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.6. ÜYE, Satıcı ile ÜYE arasında kurulacak sözleşmeye ilişkin TOPKAPI’nın herhangi bir garanti veya taahhüt vermediğini ve bu kapsamda oluşabilecek zararlardan TOPKAPI’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7. ÜYE Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. ÜYE, işbu Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

2.8. Taraflar, Sözleşme hükümlerinin tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında düzenleme hükümleri uyarınca haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını, dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmediğini ve Sözleşme’nin tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olduğunu kabul eder.  

2.9. Taraflar, Sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, Sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

2.10. İşbu Sözleşme hükümleri Türk Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.  Türk Borçlar Kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi ÜYE tarafından yapılmıştır. İşbu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz.  Sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

MADDE 3- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Platform’a üye olabilmek için, 18 (onsekiz) yaşını doldurmak ve işbu Sözleşme’nin ilgili hükümleri doğrultusunda TOPKAPI tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üye olmaktan süresiz olarak yasaklanmamış olunması gerekmektedir. Üye olabilmek için gerekli bilgilerin kapsamı TOPKAPI tarafından belirlenir ve gerekmesi halinde TOPKAPI’nın takdirinde olmak üzere değiştirilebilir veya kapsamı genişletilebilir.  Bu bilgileri vermek istemeyen kişi Platform’a ÜYE olamaz. ÜYE’nin üyeliğinin devam etmesi için genişletilmiş bilgi listesinde yer alan bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.

3.2. ÜYE, Platform’a üye olma veya sonradan yaptığı üyelik bilgisi güncelleme işlemleri esnasında verdiği tüm bilgilerin (kredi kartı/banka kartı bilgileri dahil) eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, Platform hizmetini alırken bir rumuz (nick name) kullanması durumunda söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez.

3.3. Üye, Platform’u indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup bu Sözleşme’ye taraf olduktan sonra işbu Sözleşme koşulları dâhilinde Platform’da yer alan Platform Hizmeleri’nden yararlanmaya başlayabilir. Şüpheye mahal vermemek adına, Platform Hizmetleri TOPKAPI tarafından verilmemektedir. TOPKAPI yalnızca Platform Hizmetleri’nin Satıcılar tarafından Platform üzerinde sunulmasına/sağlanmasına elektronik ticaret ortamı sağlamaktadır. Platform,  Üye tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar için kullanılabilir. ÜYE, teknik aksaklıklar da dahil olmak üzere Platform’u veya burada sunulan hizmetleri kullanamaması durumunda, TOPKAPI’nın sorumluluğunun bulunmadığını ve TOPKAPI’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Üyelik kapsamında ÜYE’nin aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE'ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve Platform’dan yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi vb.) kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir. ÜYE, Platform’dan yararlanabilmek amacıyla kullandığı Mobil Cihaz’ın fiziki muhafazası, Platform’a erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre, vb.) güvenliği ve üçüncü kişilerce ulaşılamaması ile ilgili her türlü önlemi alacağını; aksi takdirde ortaya çıkabilecek bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, kendisine ait Platform’a erişim araçları ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, Platform’un kullanım hakkını üçüncü kişilere devredemez ve Platform’u yalnızca kendisi kullanabilir.

3.5. ÜYE, Platform’a erişim araçlarının kaybolması, çalınması veya üçüncü kişilerin eline geçmesi ya da bundan şüphe duyması halinde, TOPKAPI’nın çağrı merkezine ulaşarak derhal durumu bildirmekle yükümlü olup TOPKAPI’nın bu hallerdeki sorumluluğunun ÜYE’nin Platform’daki oturumunu kapatmakla sınırlı olduğunu ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan TOPKAPI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. ÜYE, Platform’u kullanmasına imkan veren Mobil Cihaz’ın tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutmayı ve Mobil Cihazı’nda yetkisiz erişimlere karşın en güncel ve uygun antivirüs programları dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın her türlü internet korunma tedbirlerini alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TOPKAPI, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın ÜYE bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

3.7. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin TOPKAPI’dan talepte bulunması halinde; TOPKAPI ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için ödeme yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir; bu hususu ÜYE peşinen kabul eder.

3.8. TOPKAPI, gerekli gördüğü takdirde ÜYE’ye haber vermeden Platform’u güncelleyebilir ve daha önceki versiyonları üzerinden hizmet vermeyi durdurabilir; bu durumda ÜYE de Mobil Cihaz’ı üzerindne gerekli güncellemeleri yapmalıdır, aksi halde Platform’un kullanılamayacağının bilincindedir. TOPKAPI, kendi takdirinde olmak üzere, Platform’u  dilediği zaman kapatma hakkını haiz olduğu gibi Platform’da sunulan Platform Hizmetleri’ni süreli veya süresiz olarak kapatabilir ve/veya bir veya birden çok hizmetin sunulmasını süreli veya süresiz olarak durdurabilir. TOPKAPI, hiçbir koşulda herhangi bir Platform Hizmeti’nin Platform üzerinde devamlı olarak ve kesintisiz bir şekilde yer alacağını ve ÜYE’nin bundan faydalanacağını garanti etmemektedir.

3.9. ÜYE, Platform’u kullanarak yaptığı işlemlerde virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı ve benzeri şekilde Platform’a veya TOPKAPI’nın kullandığı her türlü cihaz, Mobil Cihaz, donanım ve yazılıma veya bunların herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikteki materyallerin gönderilmemesi ve kullanılmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bağlamda, ÜYE, Platform’a üye olmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.10. ÜYE, Platform üzerinden yapacağı satın alma ve bunlarla ilgili ödeme işlemleri sırasında yaptığı tercihlerin doğuracağı sonuçlara ilişkin tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. TOPKAPI, Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle,  Platform’da yayımlanan görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir. TOPKAPI’nın söz konusu içeriklerin doğruluğunu, gerçekliğini veya güvenilirliğini kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. TOPKAPI, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma veya silme hakkına sahiptir; şu kadar ki TOPKAPI’nın bu konudaki yetkisi böyle bir yükümlülüğü olduğu anlamına gelmeyecek veya bu şekilde yorumlanmayacaktır.

3.12. TOPKAPI, ÜYE’nin Platform’a üyelik kapsamında verdiği bilgilerini ve Platform Hizmetleri’nden yararlanırken yaptığı tercihlerini, herhangi bir ihtilaf, kötü niyetli davranış veya güvenlik endişesi durumunda, sistemin işlerliğinin sağlanması amacıyla denetleyebilir.

3.13. ÜYE, Satıcı ile akdedeceği ön bilgilendirme formu, mesafeli satış sözleşmesi ve diğer akdedilebilecek bir belgeye veya söz konusu belgelerden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta TOPKAPI’nın taraf olmadığını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi ve/veya satım konusu ürün ya da hizmete ilişkin her türlü talebin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili TOPKAPI’nın herhangi bir yasal veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14. ÜYE, TOPKAPI’nın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuat kapsamında satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiçbir taahhüdünün, işlem taahhüdünün ve yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform üzerinden sunulan ürün veya hizmetlerin ÜYE tarafından satın alınması, bu kapsamda ürünün ayıplı olup olmaması, ürünün istenilen adette veya istenilen şekilde gönderilmemesi, ürün ambalajında hasar olması, ürünün nakliyesi aşamasında çıkan sorunlar, hizmetin gereği gibi yerine getirilmemesi, ürünün iade ve değişimine ilişkin her türlü işlem, ürünün yasaklı kategoride veya kaçak olup olmaması, ürünün niteliği, kalitesi, gerçek olup olmaması, ürün tanıtımında kullanılan ifadelerin gerçeği yansıtıp yansıtmaması da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform vasıtası ile satın alınan ürün/hizmetlere ilişkin TOPKAPI’nın hiçbir bilgisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır ve TOPKAPI bu konulara ilişkin ÜYE’ye hiçbir beyan, taahhüt veya garanti vermemektedir. Bu gibi talep ve durumlarda ÜYE’nin tek muhatabı ürünü/hizmeti bizzat satın aldığı Satıcı’dır.

3.15. Platform’da sergilenen ve satılan tüm ürün ve hizmetlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vb. hizmetlerinden ve ürün ve hizmetlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcılar bizzat ve münhasıran sorumlu olup TOPKAPI’nın bu anlamda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.16. ÜYE tarafından varsa beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler, paylaşılan görüntüler, mesajlar, yorumlar ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE’nin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş, görüntü, yorum, mesaj ve düşüncelerin TOPKAPI ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. ÜYE, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve ilgili olabilecek tüm yazışmalarda, fikir ve düşünceler veya yorumlarda, yürürlükteki mevzuata, işbu Sözleşme’ye, Platform’da belirtilen koşullara ve etik kurallarına uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE'nin Platform üzerinden yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.17. TOPKAPI, Platform’dan gerçekleştirilen ve herhangi bir suç şüphesi oluşturan bir işlemi ÜYE’ye önceden haber vermeksizin iptal etme veya üyeliği askıya alma hakkına sahip olup ÜYE’nin bu durumu gerekçe göstererek TOPKAPI’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır. Bu çerçevede, ÜYE, Platform ve Platform’da sunulan hizmetler ile bağlantılı olarak, TOPKAPI’nın ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, TOPKAPI’yı hiçbir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, TOPKAPI nezdinde doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.18. Platform, TOPKAPI’nın kontrolünde bulunmayan, TOPKAPI tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer web sitelerine veya uygulamalara link, reklam veya ilan verebilir; bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir.  Söz konusu diğer uygulamaların veya web sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link, reklam, ilan ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden TOPKAPI sorumlu değildir.  Bu linkler, bağlantı yapılan web sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır.  Aynı şekilde Platform’da yer alan veya Platform üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de TOPKAPI sorumlu değildir.

3.19. ÜYE, Platform hizmetlerinden  yararlanabilmek için üyelik bilgilerini doldururken; aşağıda yer alan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın  TOPKAPI’nın sunacağı üye olma seçeneklerinden biri ile Platform’a üye olabilir; şu kadarki TOPKAPI bu üye olma seçeneklerini dilediği zamanda değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni bir seçenek sunabilir. Şu kadar ki; aşağıdaki b) numaralı seçenekler yalnızca Türkiye İş Bankası A.Ş. müşterileri için geçerlidir. ÜYE’nin c) seçeneğini kullanarak üyelik kaydını oluşturmayı tercih etmesi durumunda ilgili platform üyelik için ayrıca kendi koşullarını da onaylatmak isteyebilir, ÜYE bunun bilincindedir.

 • a) Üyelik kaydı esnasında ÜYE’nin cep telefonu ya da e-posta adresi kullanarak kendisinin oluşturduğu Topkapı kullanıcı adı ve uygulama şifresi,
 • b) Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin müşteri numarası/T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin müşteri şifresi/uygulama şifresi veya
 • c) Facebook, Google gibi platformlar aracılığıyla otantikasyon

3.21. Yukarıdaki maddede belirtilen b) seçeneği ile Platform’a kaydolmayı tercih eden ÜYE, Türkiye İş Bankası A.Ş. sisteminde yer alan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye kayıtlı kredi kartı/banka kartı bilgileri, MaxiPuan/MaxiMil bilgileri, limit/bakiye bilgileri ve adres bilgilerinin Platform üzerindeki herhangi bir Platform Hizmeti’ni satın alırken kullanabileceğini ve bu bilgilere Platform üzerinden erişebileceğini kabul eder.

3.23. ÜYE, Platform’a kaydettiği banka kartları, kredi kartları veya diğer ödeme vasıtaları dahil bunlarla ilgili tüm bilgilerin sisteme doğru kaydedilmesinden kendisinin sorumlu olduğunu, üçüncü kişilere ait bilgileri kaydetmeyeceğini, kaydetmesi halinde ortaya çıkabilecek her türlü sorunda kendisinin sorumlu olacağını ve bu nedenle TOPKAPI’nın uğrayacağı her türlü zararı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.24. ÜYE, Platform’u aşağıda sayılan haller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki mevzuat hükümlerine, ahlaka veya etik değerlere aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

 • a) Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
 • b) Platform’un kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılması;
 • c) Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • d) Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üye hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme'ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir üyenin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • e) Yorum ve puanlama sistemlerinin manipüle edilecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 • f) Kullanıcılar veya satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;
 • g) Platform üzerindeki kişisel verilerin kendisi veya başkaca kimseler tarafından elde edilmesine yönelik eylemde bulunması; ve/veya
 • h) Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, TOPKAPI’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

3.25. ÜYE, işbu Sözleşme’nin; TOPKAPI ile arasındaki Sözleşme konusuna ilişkin tek sözleşme olduğunu ve daha önce varsa akdedilmiş olan tüm sözleşmelerin yerine geçeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, kendisinin Türkiye İş Bankası A.Ş. ile akdettiği sözleşmelerin işbu Sözleşme’nin bir parçası olmadığını, TOPKAPI’nın bahse konu sözleşmelerin tarafı olmadığını ve bahse konu bu sözleşmelerden TOPKAPI’nın bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.26. ÜYE, üyelikten dilediği zaman çıkabilir. Bunun için Platform’da bulunan üyelik iptal fonksiyonunu kullanacaktır. Üyelikten çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) üyelikten çıkmanın bir etkisi olmaz.

3.27. TOPKAPI tarafından işletilen Platform’u barındıran ve mülkiyeti Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye ait olan Maximum Mobil Uygulaması’nda Platform Hizmetleri’ne elektronik ticaret ortamı sağlayan Platform’un yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye ait bazı ürün ve hizmetler de ÜYELER’in kullanımına sunulmaktadır. ÜYE, bu Sözleşme’nin yalnızca Platform’un kullanım koşulları ile ilgili olduğunu, Maximum Mobil Uygulaması veya Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye ait ürün ve hizmetler ile ilgili olarak bu Sözleşme’nin uygulama alanı bulmayacağını ve bu ilişkiler özelinde TOPKAPI’nın bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Türkiye İş Bankası A.Ş.’ya ait ürün ve hizmetlerin kullanılabilmesi Türkiye İş Bankası A.Ş. ile ÜYE arasında imzalanmış olan veya imzalanacak olan sözleşme hükümlerine tabidir.

3.28. ÜYE, Satıcılar ile arasında oluşan uyuşmazlıklarda TOPKAPI’nın herhangi bir görevi (arabulucu veya hakem gibi) veya sorumluluğu olmadığını, bu konulara istinaden tek muhatabının Satıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

3.29.    Platform üzerinden gerçekleştirilebilen işlemler, Platform ve diğer her türlü içerik, veri, belge ve malzeme, “olduğu gibi” ve “olduğu şekilde” ÜYE’ye sunulmuş olup herhangi bir taahhüt ve garanti içermemektedir. TOPKAPI, zımni veya açık bir şekilde ticari anlamda örtülü garanti, ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, hak sahipliği, üçüncü kişi haklarını ihlal etmeme gibi kanundan veya sair şekillerde doğan herhangi bir garanti ya da ticari ifadan, ilişkiden ya da kullanımdan kaynaklı zımni ya da sarih bir garanti taahhüdünde bulunmamaktadır. TOPKAPI, Platform’un kusursuz, kesintisiz ve tam olarak virüsten ari güvenli bir şekilde temin edileceğini garanti etmemektedir.

MADDE 4- SONA ERME ve TAZMİNAT

4.1. Taraflardan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. ÜYE’nin fesih işlemi Platform üzerinden üyelik iptal fonksiyonu kullanılmak suretiyle yapılır. 

   

4.2. TOPKAPI’nın, ÜYE’nin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerine aykırı davrandığını veya Platform’da sunulan hizmetleri kötüye kullandığını tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde, ÜYE’nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma hakkı bulunmaktadır. ÜYE bu hallerde TOPKAPI’nın ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş veya doğacak her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. TOPKAPI, herhangi bir şekilde Platform’un ÜYE tarafından kullanılmasından, Platform Hizmetleri’nden faydalanılmasından, işbu Sözleşme’den, Platform’dan veya burada bulunan işlemlerden kaynaklı veya bunlarla ilgili olarak doğan, (ihmal dahil) haksız fiile ya da sözleşmenin ihlaline ya da başka bir temele dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, herhangi bir zarardan (veri kaybı, kazanç kaybı, tedarik masrafı, ikame ürün ve hizmet ya da herhangi bir özel, dolaylı, arızi, yansıtma, doğrudan, cezai veya uyarıcı zararlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) sorumlu olmayacaktır.

4.4. TOPKAPI’nın işbu Sözleşme’ye ÜYE’nin aykırı davranması sonucu ilgili hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan ve/veya taleplerden doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini ÜYE’ye rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

MADDE 5 – DEĞİŞİKLİKLER

5.1. TOPKAPI, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme ÜYE tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

5.2. TOPKAPI, Platform’un yer aldığı internet sitesi veya Platform’un içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, ÜYE’ye sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde veya Platform’da kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

MADDE 6 – MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arıza hallerinde, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar ve herhangi bir resmi makamın yasama ve idari işlemleri gibi sebeplerden (birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) kaynaklanan ve doğrudan TOPKAPI’nın akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya TOPKAPI’nın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebepler, TOPKAPI’nın işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, TOPKAPI ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Mücbir Sebep hallerinde TOPKAPI’nın işbu Sözleşme’yi tek taraflı herhangi bir tazminat ödemeksizin fesih hakkı bulunmaktadır.

MADDE 7 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. İşbu madde kapsamında “Fikri Mülkiyet Hakları”; TOPKAPI’nın sahip olduğu veya kullandığı veya işlerinin yürütülmesi için gerekli olan, tescil edilmemiş, tescili beklenen veya tescil edilmiş her türlü dünya çapında mevcut veya gelecekte mevcut olacak ticaret markasını, tüm ticari unvanları, hizmet markalarını, patentleri, ticaret, faaliyet ve alan adlarını, URL’leri, tasarımları, telif haklarını, spesifikasyonları, yazılımları, ifşa edilmemiş ve gizli bilgi niteliğindeki hakları (müşteri listeleri, süreçler, know-how, ticari sırlar ve buluşlar gibi (patent edilebilir olsun veya olmasın)) veya diğer endüstriyel veya fikri mülkiyet hakları (bunlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının yenilenmesi veya uzatılması dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) her türlü lisans, marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım hakkını ve bunlarla ilgili başvuruları, herhangi bir hukuka göre patent verilebilir olsun olmasın her türlü buluş, geliştirme, iyileştirme, keşif, know-how, copyright, kavram ve düşünceleri, her türlü ticari sırrı, herhangi bir hukuka göre malikine gizli tutulmasını talep etme hakkı tanıyan her türlü hakkı; ve her türlü bilgisayar programlarını ve yazılımlarını (sanatsal, teknik ve dizayn, algoritmalar, kaynak kodları, nesne kodları, cron kodları, veri ve veri tabanları da dahil), kullanıcı ve karakter veri tabanlarını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereğince münhasıran işleme, kullanma, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm mali hakları, manevi hakları ve telif hakları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hakları ifade eder.

7.2. ÜYE, Platform üzerindeki ve Platform ile bağlantılı materyal üzerindeki her türlü Fikri Mülkiyet Hakları’nın TOPKAPI’ya ait olduğunu kabul etmektedir.

7.3. İşbu Sözleşme’de geçen hiçbir hüküm TOPKAPI’ya ait Fikri Mülkiyet Hakları’nın ÜYE’ye veya Satıcı’ya devredildiği anlamına gelmez.

7.4. Platform ve Platform’da sunulan hizmetler, ÜYE tarafından hiçbir surette iktisap edilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, paylaşılamaz, çoğaltılamaz, 3. kişilerin erişimine sunulamaz ve 3. kişilere kullandırılamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ters mühendislik yapılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, derlenemez, umuma iletilemez, platformdan herhangi bir surette bir yarar elde edilemez, pazarlanamaz ve/veya 3. kişilere satılamaz, başka bir şekilde tasarruf edilemez ve sair surette işlemlere tabi tutulamaz.

7.5. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla ÜYE, doğrudan veya dolaylı surette, Platform ve/veya benzeri formatta (benzeri konuda ve/veya benzeri amaca ilişkin) yazılım, tasarım, donanım oluşturmayacağını, ters mühendislik, işleme, değiştirme, geliştirme veya sair bir yol ile kendi adına ve/veya hiçbir surette 3. kişiler menfaatine bu işlemlere girişmeyeceğini; bu meyanda 3. kişilere teknik, know-how ve sair hiçbir destek vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. ÜYE, Platform ve/veya Platform’da sunulan hizmetlerin herhangi bir yolla taklit edilmeyeceğini, bunlara ait olan her türlü resim, tasarım, bilgi, model, plan, bilgisayar dosyası, spesifikasyon, belge, teknik resim, çizim hakkında kendi uhdesinde olan her türlü bilgi, metot vs. bilgileri gizli bilgi olarak saklayacağını, bunları herhangi bir şekilde kullanmayacağını, başkalarına kullandırmayacağını, başkaları ile paylaşmayacağını ve ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. ÜYE’nin üçüncü kişilerin veya TOPKAPI’nın Fikri Mülkiyet Hakları’nı ihlal edecek şekilde davranması halinde, ÜYE, TOPKAPI’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 8 – GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. TOPKAPI, ÜYE’nin Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için verdiği kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. TOPKAPI, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Platform’da yer alan Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası’na, aydınlatma metnine ve verilerin işlenebilmesi için gerekli hallerde verilen açık rızaya  uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası dahil TOPKAPI tarafından Platform ile ilgili oluşturulan tüm politikalar, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

8.2. ÜYE tarafından Platform’da üyelik oluşturmak veya Platform’dan faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, ÜYE’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ÜYE’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla TOPKAPI ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası ve Çerez  Politikası'na, aydınlatma metnine ve işlenebilmesi için gerekli hallerde verilen açık rızaya uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

8.3. ÜYE, TOPKAPI’ya aktardığı, kaydettiği, depoladığı ve muhafaza ettiği kişisel veriler de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

 • a) Yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun şekilde, 3. kişiye ilişkin işleyeceği veriler için ilgili veri sahibine karşı aydınlatma yükümlülüğünü, gerekliyse açık rıza alma yükümlülüğünü yerine getireceğini ve mevzuata uygun davranacağını,
 • b) Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak TOPKAPI’nın menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda TOPKAPI’yı derhal bilgilendireceğini ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği TOPKAPI’ya vereceğini ve TOPKAPI ile tam bir iş birliği yapacağını,
 • c) İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9 – MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9.2. -Hukuki Giderler: ÜYE, hakkında yasal yollara başvurulması, kanuni takip yapılması vb. hukuki uyuşmazlıklar yaşanması halinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Harçlar Kanunu, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve ilgili mevzuat uyarınca ortaya çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç dahil tüm masraf ve giderleri TOPKAPI’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve Sözleşme’den kaynaklanan veya Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

9.4. Delil Sözleşmesi: ÜYE, işbu Sözleşme nedeniyle çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde, TOPKAPI’nın defterleri ile TOPKAPI’daki her türlü kaydın, bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş vb.nin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. Bildirim: TOPKAPI, ÜYE’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

9.6. Sözleşme'nin Devri: ÜYE, TOPKAPI’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

9.7. Feragat: Taraflardan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

9.8. Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.

9.9. İletişim Bilgileri: TOPKAPI’nın iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Adres: Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Bankası Kuleleri Apt. No:14/1 Beşiktaş İstanbul

Telefon: 0212 316 00 00

  

E-posta: [email protected]

Kep Adresi: [email protected]

9.10. Taraflar Arasındaki İlişki: Taraflar arasındaki ilişki bağımsızdır. İşbu Sözleşme’deki hiçbir durum, Taraflar arasında işveren/çalışan, imtiyaz veren/imtiyaz alan, amir/vekil, ortaklık veya müşterek girişim oluşturacak veya teşkil edecek şekilde yorumlanmayacaktır.

9.11. Platform Üzerinden Yapılan İşlemler: Platform üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Taraflar’ı bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, ÜYE tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.